Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN
 • Aanmeldingen voor de trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht. Deelnemers kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van een training in/of uitschrijven. Bij later of niet annuleren wordt de training doorberekend.
 • De betalingen van de strippenkaarten dienen te geschieden via iDeal onder vermelding van naam op IBAN nummer NL75ABNA0477531180 t.n.v. Mitch Bootcamp.
 • De geldigheidsduur van de strippenkaart staat vermeld bij de tarieven op de website.
 • Mitch Bootcamp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • Mitch Bootcamp is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 • Deelname aan Mitch Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. Mitch Bootcamp stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 • Een training bij Mitch Bootcamp is intensief en is mogelijk blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij de trainer en/of arts.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Mitch Bootcamp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Mitch Bootcamp behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een Mitch Bootcamp training te ontzeggen.
 • Mitch Bootcamp is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mitch Bootcamp georganiseerde activiteiten.
 • Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Mitch Bootcamp.
 • Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door Mitch Bootcamp bewaard zullen worden. Mitch Bootcamp verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Eventuele klachten over de training en/of trainer kunnen via het informatieformulier op de website worden ingediend.
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Mitch Bootcamp aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Mitch Bootcamp zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Mitch Bootcamp is gevestigd.
 • Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.